ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN Edward Otten

Artikel 1 Definities

In deze uitvoeringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

Edward Otten: de eenmanszaak Edward Otten.

Opdrachtgever: natuurlijk persoon of rechtspersoon, die opdracht kan verlenen tot het verrichten van het maken van tafels, meubels en kunstvoorwerpen.

Voorwerp: tafels, meubels, onderdelen voor meubels en kunstvoorwerpen.

Edward Otten: opdrachtnemer die bovengenoemde tafels, meubels en kunstvoorwerpen vervaardigt.

Het werk: het totaal van de tussen de opdrachtgever en Edward Otten, overeengekomen werkzaamheden en de daarbij geleverde materialen;

Van meerwerk is sprake indien er meer werkzaamheden worden verricht en materialen worden gebruikt dan vooraf is overeengekomen.

Force majeure: is een juridisch begrip dat een niet-toerekenbare onmogelijkheid aanduidt om een verplichting na te komen en moet niet enkel worden opgevat als een zuiver taalkundige uitleg, maar op de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan deze bepalingen mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten, waarbij mede van belang kan zijn tot welke maatschappelijke kringen partijen behoren en welke rechtskennis van zodanige partijen kan worden verwacht.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

De algemene voorwaarden van Edward Otten zijn van toepassing op alle offertes, verkopen en leveringen, alsmede op alle overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden van welke aard dan ook, tussen opdrachtgever en Edward Otten gevestigd aan de Herfterlaan 2 te Zwolle

Een verwijzing naar andere algemene voorwaarden door opdrachtgever wordt door Edward Otten nadrukkelijk van de hand gewezen.

Edward Otten kan de algemene voorwaarden op ieder moment wijzigen en zijn van toepassing zodra opdracht gever in kennis is gesteld. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de eerste opdracht maar ook op de navolgende opdrachten.

Wanneer Edward Otten in bijzondere gevallen afwijkt van de algemene voorwaarden, blijven de algemene voorwaarden voor het overige van toepassing.

Mocht er sprake zijn van een nieuwe wettelijke dwingende bepaling, waardoor voorwaarden zouden kunnen vervallen, zullen daarvoor in de plaats rechtens toelaatbare en vergelijkbare voorwaarden treden.

 

Artikel 3 Afspraken

Edward Otten draagt zorg dat elke opdracht schriftelijke wordt vastgelegd, tenzij sprake is van spoed. Aanpassingen worden, na overleg met de opdrachtgever, enkel door Edward Otten aangebracht en niet door opdrachtgever.

 

Artikel 4 Uitvoering van de opdracht

Edward Otten houdt rekening met de wensen van de opdrachtgever en zal in de voorbereidingen en uitvoering daar zoveel mogelijk rekening mee houden. Edward Otten zal het werk deugdelijk en zoals afgesproken uitvoeren.

Edward Otten gaat er vanuit dat opdrachtgever hem de juiste informatie verstrekt op grond waarvan tafels, meubels en kunstvoorwerpen: voorwerpen, worden gemaakt. Edward Otten probeert alles naar wens van de opdrachtgever te laten verlopen. Opdrachtgever kan hem dan ook niet tegenwerpen dat het toch anders zou zijn bedoeld. Edward Otten is overigens altijd bereid vooraf goed naar opdrachtgever te luisteren en oplossingsgericht te werken.

 

Artikel 5 Levering en eigendomsvoorbehoud

Levering vindt plaats op het moment dat de voorwerpen bij de opdrachtgever binnen zijn gebracht.

De opdrachtgever draagt het risico van alle directe en indirecte schade die aan de geleverde voorwerpen ontstaat vanaf het moment dat de voorwerpen zijn geleverd. Schade aan derden is daarbij inbegrepen.

Alle geleverde voorwerpen blijven eigendom van Edward Otten, totdat betaling heeft plaatsgevonden van de factuur of andere facturen die door opdrachtgever niet zijn betaald.

Edward Otten kan terugvordering vragen van de voorwerpen wanneer deze niet zijn betaald.

Edward Otten kan de voorwerpen terugvorderen, omdat hij eigenaar blijkt, zolang de factuur niet is betaald. Kosten van het terugbrengen van de voorwerpen zullen in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever.

Edward Otten houdt vervolgens de voorwerpen veertien dagen onder zich waarbinnen opdrachtgever door het betalen van de factuur alsnog het voorwerp geleverd kan worden. De kosten van die levering worden in rekening bij opdrachtgever gebracht. Na het verstrijken van die veertien dagen kan Edward Otten die voorwerpen opnieuw te koop aanbieden.

Voorwerpen mogen door opdrachtgever niet worden doorverkocht, zolang de factuur niet is betaald. Doet opdrachtgever dat wel dan zal, na alsnog een ultieme poging te hebben gewaagd om een oplossing te vinden, een gerechtelijke procedure worden gestart.

 

Artikel 6 Reclame

Opdrachtgever kan na levering van de voorwerpen samen met Edward Otten de voorwerpen grondig bekijken.

Indien er een gebrek, met andere woorden als er iets mis is met het voorwerp, zal Edward Otten met de opdrachtgever naar een oplossing zoeken.

Opdrachtgever kan gebreken die niet direct zijn waargenomen, maar wel hadden kunnen waargenomen, melden binnen acht dagen na de levering. Edward Otten zal ook in die gevallen met de opdrachtgever naar een oplossing zoeken.

Opdrachtgever kan gebreken die niet bij levering zichtbaar konden zijn, melden binnen veertien dagen na levering, althans wanneer het gebrek zich openbaart, binnen 30 na de openbaring van het gebrek. Edward Otten zal ook in die gevallen met de opdrachtgever naar een oplossing zoeken.

Opdrachtgever is verplicht gebreken door Edward Otten te laten herstellen en alle medewerking daarvoor aan hem te verlenen.

Wanneer opdrachtgever het voorwerp op een ongebruikelijke, oneigenlijke, onoordeelkundige of onzorgvuldig gebruikt, kan opdrachtgever geen klacht indienen.

Wanneer opdrachtgever het voorwerp heeft aangepast, gewijzigd, gebruikt of verwerkt is, kan opdrachtgever geen klacht indienen.

Een gebrek of afwijking in kwaliteit, dan wel afmetingen, samenstelling dat/die aanvaardbaar is, kan, indien dat in de branche als aanvaardbaar wordt beschouwd, Edward Otten niet worden verweten.

Opdrachtgever kan ook geen klacht indienen wanneer door hem/haar de factuur niet is betaald.

Edward Otten zal ook in die gevallen met de opdrachtgever naar een oplossing zoeken zonder dat opdrachtgever enige aanspraak op een schadevergoeding kan maken.

Artikel 7 Force majeure

Wanneer sprake is van een situatie waarbij Edward Otten door omstandigheden niet aan zijn verplichtingen kan voldoen waar hij niets aan kan doen, worden de leverings- en andere verplichtingen opgeschort. Edward Otten zal aangeven wanneer de verplichtingen wel binnen een redelijke termijn, maximaal een half jaar, kunnen worden nagekomen.

Artikel 8 (Vooruit)betaling

Edward Otten brengt 50% van de te verrichten werkzaamheden voorafgaand in rekening. Na afloop van de werkzaamheden wordt de overige 50% in rekening gebracht en eventueel overeengekomen meerwerk en verder gemaakte kosten

 

Artikel 9 Niet betaling

Indien de opdrachtgever niet op tijd betaalt, wordt hij geacht zonder verdere ingebrekestelling wettelijk in verzuim te verkeren. Niettemin zendt Edward na het verstrijken van de betalingstermijn (als bedoeld in artikel 11 lid 5) eerst een betalingsherinnering. Daarin wijst hij de opdrachtgever op zijn verzuim en geeft alsnog de gelegenheid binnen 14 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering te betalen. Edward Otten brengt dan geen extra kosten in rekening.

Over betaling die niet tijdig is verricht, kan Edward Otten rente in rekening brengen vanaf het verstrijken van de betalingstermijn (als bedoeld in artikel 11 lid 5) tot de dag van ontvangst van het verschuldigde. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente ingevolge artikel 6:119 BW. Edward Otten benadrukt dat hij altijd naar een oplossing zal zoeken, zodat geen wettelijke rente in rekening hoeft te worden gebracht. Opdrachtgever kan Edward Otten overdag altijd bellen.

Edward Otten zal na verloop van de veertien dagen termijn een herinnering sturen en nogmaals het verschuldigde bedrag noemen. Edward Otten zal opnieuw naar een oplossing zoeken en nog geen extra kosten en rente in rekening brengen. Opdrachtgever kan Edward Otten altijd bellen.

Indien nog niet betaald wordt, zal Edward Otten een aanmaning aan opdrachtgever sturen, daaraan zijn wel buitengerechtelijke kosten en rente verbonden die dan naar redelijkheid voor rekening van de opdrachtgever komen. Edward Otten wenst dat uiteraard wel te voorkomen en zal altijd naar een oplossing blijven zoeken. Opdrachtgever kan Edward Otten overdag altijd bellen.

Indien de opdrachtgever met de betaling van een termijn als bedoeld in artikel 8, in gebreke blijft, is Edward Otten gerechtigd het werk stil te leggen, mits hij de opdrachtgever schriftelijk in gebreke heeft gesteld en 7 dagen zijn verlopen na ontvangst van die ingebrekestelling. Het in de vorige zin bepaalde laat het recht van Edward Otten op vergoeding van kosten, schade en rente onverlet.

Edward Otten blijft eigenaar van nog niet verwerkte materialen, totdat de opdrachtgever aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

 

Artikel 10 Aansprakelijkheid

Edward Otten oefent natuurlijk met de grootst mogelijke aandacht en zorg zijn vak uit en houdt van zijn vak. Mocht Edward Otten toch onverhoopt een fout maken, dan geldt het volgende. De aansprakelijkheid van Edward Otten en van alle andere personen die een beroep op deze voorwaarden kunnen doen, is beperkt.

Edward Otten kan ten hoogste aansprakelijk worden gesteld tot het bedrag dat in het desbetreffende geval op grond van de door ons afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico. Op uw verzoek verstrekt Edward Otten aan u nadere informatie over zijn beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

In het geval de beroepsaansprakelijkheidsverzekering in een specifiek geval geen dekking verleent, is de aansprakelijkheid van Edward Otten beperkt tot maximaal het totale factuurbedrag dat Edward Otten voor de betreffende opdracht in rekening heeft gebracht.

Edward Otten voert de verstrekte opdracht uitsluitend ten behoeve van opdrachtgever uit. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichtte werkzaamheden rechten ontlenen.

Edward Otten is nooit aansprakelijk voor schade van u of van derden: Ø als gevolg van onjuiste, onvolledige of te laat door opdrachtgever verstrekte informatie.

Ondanks het bepaalde in dit artikel blijft Edward Otten aansprakelijk voor schade die veroorzaakt is door zijn opzet of bewuste roekeloosheid.

 

Artikel 11 Garantie en onderhoud

Edward Otten helpt u graag om onregelmatigheden aan het massieve hout, een natuurproduct, bij te werken dat het gevolg is van de werking van het hout door verschil in temperatuur en/of mate van luchtvochtigheid in de binnenruimte en is tevens afhankelijk van het seizoen. Massief hout zet in de zomer uit en krimpt in de winter. Edward Otten brengt u van het voorgaande middels deze voorwaarden op de hoogte. Met name wanneer er in de binnenruimte vloerverwarming aanwezig is of andere invloeden van luchtvochtigheid en temperatuur enz. zijn, heeft dat invloed op het binnenklimaat in uw woning en aldus kan dat ook invloed hebben op het massieve hout. De werking van het massieve hout kan dan zodanig vorm krijgen dat er krimpscheuren ontstaan of dat het hout hol of bol trekt. Edward Otten kan met een dergelijk onvoorzien scenario vooraf geen rekening houden, maar wijst u er wel op voorhand op dat hij graag bereid is de krimpscheuren, hol- en bolvorming van het massieve hout te verhelpen en ook dat u Edward Otten daarvan zo snel mogelijk op de hoogte moet stellen, zodat kan worden vastgesteld wanneer de krimpscheuren, hol en bolvorming van het massieve hout voldoende zijn uitgewerkt en is afhankelijk van het binnenklimaat. Edward Otten brengt dan kosten in rekening, omdat hij pas kosten in rekening kan brengen wanneer die onvoorziene omstandigheden zich zouden kunnen voordoen en niet eerder. Edward Otten is daarbij de vakman bij uitstek. Mocht u een ander in wensen te schakelen dan kan dat pas nadat u eerst Edward Otten in de gelegenheid heeft gesteld de krimpscheuren, hol- en bolvorming te verhelpen. Edward Otten kan, nadat hij heeft aangegeven dat hij van de werkzaamheden afziet, enkele bedrijven aanbevelen, die eenzelfde kwaliteit of soortgelijke kwaliteit van werken en prijs kunnen bieden als Edward Otten. Kiest u toch voor een ander bedrijf dan is dat geheel voor uw rekening en risico en kunt u Edward Otten niet op aanspreken.

Het hout van een meubelstuk of plank is (afhankelijk van de functie) veelal behandeld met een olie of lak. Dit verkleint het risico op vlekken. Er blijft echter altijd een risico op vlekken door vloeistoffen. Na levering is Edward Otten niet verantwoordelijk voor vlekvorming. Geadviseerd wordt wel om bijvoorbeeld een tafel eens per 2 jaar opnieuw te (laten) behandelen met een nieuwe laag olie of lak.

Door invloed van daglicht kan hout verkleuren. Afhankelijk van de houtsoort kan dit verbleken of juist wat donkerder worden. Zeker na een aantal jaren. Indien gewenst kan de kleur weer in originele staat worden gebracht door het blad te (laten) schuren en te behandelen. Edward Otten adviseert u graag over het onderhouden van uw aangekochte product. Hij is echter niet aansprakelijk voor beschadigingen/vlekvorming en/of verkleuring van het hout na levering.

 

Artikel 12 Bescherming van uw persoonsgegevens

Edward Otten gaat zorgvuldig om met alle persoonsgegevens die opdrachtgever aan hem verstrekt. Deze gegevens gebruikt Edward Otten niet voor andere doeleinden dan om uw opdracht uit te voeren. Of om algemene brochures of nieuwsbrieven te versturen. Wenst opdrachtgever dat niet dan kan hij dat direct laten weten. Edward Otten verstrekt uw gegevens nooit aan derden. Behalve wanneer het op grond van de wet of openbare orde verplicht is om uw gegevens aan een daartoe aangewezen instantie te verstrekken.

Artikel 13 Toepasselijk recht en forumkeuze:

Op alle overeenkomsten, waarop de onderhavige algemene voorwaarden van Edward Otten van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Overijssel. Niettemin heeft Edward Otten het recht om geschillen voor te leggen aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de opdrachtgever.

KVK nummer:

05069805